• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Kinso kraftverk

Kinso kraftverk, ett av de eldste kraftverkene i Hordaland med produksjonsstart i 1917.

Med mye nedbør, mange innsjøer i fjellet, fjorder som når langt inn i landet og store høydeforskjeller er Hordaland som skapt for vannkraftutbygging. 

Ressursgrunnlaget

Før andre verdenskrig ble nesten all industri lagt der det var fossekraft og utskipingsmuligheter. Denne kombinasjonen la grunnlaget for tidlige industristeder som Odda, Tyssedal, Ålvik og Tysse. I Odda og Tyssedal var ”de tre store” kraft- og industriutbyggerne i Norge aktive – Sam Eyde, Ragnvald Blakstad og Sigurd Kloumann. Det var tidlig på 1900-tallet også planer om å bygge en helt ny industriby i Osa i Ulvik, men planene ble skrinlagt. Etter andre verdenskrig ble overføringsnettet for strøm mellom landsdelene i Sør-Norge bygget ut. I kombinasjon med liberalisering av lovverk og oppbygging av et markedsapparat, kan nå elektrisiteten eksporteres både ut og inn av fylket og er blitt en handelsvare, først i et nasjonalt og etter hvert også i et europeisk marked.

Norges største kraftfylke

De 15 største kraftverkene i Hordaland utgjør bare 8% av antall kraftverk, men hele 80% av den total kraftproduksjon i fylket. 80% av antall kraftverk er under 10 MW, altså i gruppen småkraft og mikrokraft, men utgjør bare 7% av total kraftproduksjon. Mikro- og småkraftverk kan nok være viktige for den enkelte private eier, men betyr altså lite for kraftproduksjonsvolumet. Dersom alle de 189 kraftverkene (pr. 1.11.2016) i Hordaland produserer for fullt (se kartet i figur nedenfor) kan de samlet yte 4376 Megawatt (MW). Dersom vanntilsiget er som i middel for årene 1981-2010, blir den totale produksjonen 17354 Gigawattimer (GWh). Begge tallene er 13 % av Norges totale vannkraft og gjør at Hordaland er fylket med mest utbygd vannkraft, tett fulgt av Nordland og Sogn og Fjordane.

Verna vassdrag

Allerede på 1950-tallet var det samfunnsrøster som uttrykte bekymring for at alle større vassdrag i Norge skulle bli bygget ut til vannkraftformål. Konfliktnivået økte utover på 1960-tallet. Stortinget ønsket å dempe konfliktnivået og nedsatte i 1969 et utvalg som skulle vurdere om noen vassdrag burde vernes mot kraftutbygging. Utvalgets første forslag ble behandlet av Stortinget i 1973 og i Hordaland ble Opo, Kinso og Oselva da vernet. Neste verneplaner behandlet Stortinget i 1980, og så i 1986. I 1993 ble en omfattende gruppe behandlet og Vosso og Granvinselva ble vernet. Nye vedtak kom i 2005 og så den siste runden i 2009. Vedtaket om Hardangervidda nasjonalpark i 1981 innebar fredning også av alle vassdrag i nasjonalparken. I Hordaland er totalt 27 vassdrag nå helt eller delvis vernet. 

Hvordan blir framtida?

De aller fleste store vassdragene i Hordaland er enten utbygd eller vernet mot kraftutbygging. De siste årene er det bare bygd småkraftverk og mikrokraftverk. Øystesevassdraget ble vurdert inn i verneplanen i 2009, men ble ikke tatt inn. NVE har gitt positiv innstilling om kraftutbygging i vassdraget. Det er nå opp til Olje-og Energidepartementet å ta den endelig avgjørelsen. Utbyggingen av nye småkraftverk vil nok fortsette, men de beste prosjektene er nok allerede tatt og det kan bli vanskeligere å få god lønnsomhet, spesielt etter at sertifikatmarkedet blir avviklet om noen år.

I det vernete vassdraget Opo som ble kraftig rammet av storflommen i oktober 2014, er det reist lokale krav om å kunne få bygge en flomtunnel mellom Sandvenvatnet og Sørfjorden. Tunnelen skal ha som primær oppgave å kunne tappe flomvann utenom Odda sentrum i flomsituasjoner. I tunnelen kan det også bygges inn et kraftverk, men for at kraftverket skal kunne bli lønnsomt, må det gis tillatelse til at noe vann må kunne tappes i tunnelen også utenom flomperiodene. Rett før jul 2016 vedtok Stortinget å åpne for konsesjonsbehandling av et kraftverk på fallet mellom Sandvenvatnet og Sørfjorden. SKL har sagt at de ønsker å få utarbeidet en slik konsesjonssøknad. Også i Vosso er det lansert forslag om en flomtunnel med kraftverk mellom Raundalen og Granvin.

Hvordan blir eierforholdene til kraftressursene i framtida? Eierskapsdiskusjoner og konflikter har pågått helt fra kraftutbyggingens barndom og nye runder vil sikkert komme også i framtida. Store og evigvarende verdier ligger i kraftverkene og i distribusjonsnettet. Hvor mye skal politikerne bestemme over verdiene og hvor stor frihet skal markedet ha?

Hordaland som ett av  ”Europas grønne batterier”?

Ideen om å bruke noen av de eksisterende magasinene i Hordaland som ”grønne batterier” er lansert både fra energipolitikere og fra energiforskere. Ideen forutsetter at store mengder vann fritt kan pumpes fra lavereliggende magasin opp i et høyereliggende magasin når prisene er lave, og slippes ned veldig raskt gjennom store turbiner når kunder i Europa raskt trenger tilskudd av elektrisitet, f.eks når vindturbiner i Tyskland står stille. Det blir altså det samme vannet som vil bli brukt gang på gang. Noen aktuelle magasiner ligger hos Sunnhordland Kraftlag i Blådalen, hos Statkraft i Tyssedal og hos Hydro i Røldal.

Realiseringen av slike ”grønne batterier” synes å ligge noe fram i tid og mange spørsmål er ennå ubesvarte. Hvem skal betale for enda flere overføringskabler til kontinentet og for miljøulempene, og hvordan skal den økonomiske gevinsten fordeles mellom alle aktørene – hvis det da blir noen gevinst?
 

  • Data fra NVE, november 2016 *Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap, ** Periode 1981-2010, ***Sunnhordland Kraftlag

Nøkkeldata for de 15 største kraftstasjonene

De 15 kraftverkene i tabellen utgjør bare 8% av antall kraftverk, men hele 80% av den total kraftproduksjon i fylket.

Kraftselskapene

I Hordaland er det to store selskaper – Statkraft og Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK), som dominerer i kraftproduksjonsvolum. Statkraft eier 14 kraftstasjoner som i til sammen har en årlig middelproduksjon på 7395 GWh og BKK eier 29 kraftstasjoner med middelproduksjon på 6236 GWh.

 

Statkraft er i dag et 100 % statlig eid selskap under Nærings- og fiskeridepartementet og drives etter forretningsmessige vilkår hvor hovedmålet er høyest mulig avkastning til eier. Før liberaliseringen av kraftmarkedet i 1991, var Statkrafts roller mest knyttet til å følge opp industriens behov og til alminnelig kraftforsyning. Etter 1991 er de tidligere industrikraftkontraktene, med politisk bestemte priser, etter hvert avløst av markedsbestemte kontrakter. Statkraft het før 1987 Statkraftverkene og var da et eget direktorat under Norges Vassdrags og Elektrisitetsverk (NVE). Statkraftverkene bygde selv ut kraftverkene på nordre del av Folgefonnhalvøya og i Eidfjord. Kraftverkene Bjølvo og noe av utbyggingen i Tyssedal har Statkraft overtatt gjennom den såkalte «hjemfallsordningen». Hjemfallsordningen følger av Vassdragsreguleringsloven som sikrer at vannkraftressurser går tilbake til offentlig eierskap.

 

BKK ble startet i 1920 av Bergen og 11 omliggende kommuner. I dag er 17 kommuner medeiere i BKK sammen med Statkraft som eier 49,9 %. BKK har en konsernstruktur hvor kraftproduksjon, kraftnett og fibernett ligger i hvert sitt selskap. I konsernet arbeidet det i 2017 til sammen ca. 1100 personer.

 

Nevnes må også Sunnhordland Kraftlag (SKL) som har bygget flere kraftverk på sørlige deler av Folgefonnhalvøya. Til sammen produserer SKLs 10 kraftstasjoner 1373 GWh. SKL hadde eget nettselskap, men i 2016 ble nettselskapet ”byttet” til Haugaland Kraft mot at SKL overtar deres kraftstasjoner i Etne.

 

Også industriselskapet Norsk Hydro er eier av kraftverk i Røldalsvassdraget, helt sør i Hordaland. Hydro bygget her kraftverk på 1960-tallet for å skaffe kraft til aluminiumsverket på Karmøy.

 

Totalt sysselsatte kraftselskapene i Hordaland 1820 personer i 2015 (kilde: SSB), de fleste arbeider med kraftnettet. Kraftsektoren var tidlig ute med å gjennomføre automatisering og fjernstyring. Antall sysselsatte i kraftverkene har derfor gått noe ned. Lite ny utbygging de nærmeste årene kan nok føre til ytterligere bemanningsreduksjoner.

  • Kraftledninger og kraftverk i Hordaland.

Kraftledninger og kraftverk i Hordaland. 

  • Verna  vassdrag i Hordaland.

Verna  vassdrag i Hordaland.

  • Fra Middagsvarden ovenfor Granvin.

"Monstermastene"

Dramaet rundt 420 Kilovolt høyspentlinja fra Sima i Eidfjord til Samnanger er vel den saken, knyttet til norsk elektrisitetspolitikk, som har fått størst medieoppmerksomhet etter årtusenskiftet. Saken fikk etter hvert oppmerksomhet langt utover Hardangerregionen og hadde konfliktlinjer og konfliktnivåer som berørte både hjerter og hjerner. Paralleller til  ”alle kraftutbyggingskonflikters mor”- Altakonflikten, var lett å finne. På den ene siden stod Staten, representert ved Statnett og rikspolitikerne i Olje- og Energidepartementet, på den andre siden den lokale folkemotstanden samlet i ”Hardangeraksjonen”. Aksjonen spilte sine kort godt, fikk støtte fra offentlige personligheter og visste hvordan media kunne påvirkes.

 

Statnett lanserte sine planer, med flere alternative traseer, for kraftlinja i 2005. Hovedbegrunnelsen var å få en sikrere strømforsyning til Bergensområdet. Dessuten ble det argumentert med forventet sterk økning i elektrifiseringen av olje- og gassinstallasjoner og at mange nye småkraftverk ville bli bygd i regionen. Alternativet med kabel i Hardangerfjorden ble avvist.  I høringer og debattene omkring kraftlinja la motstanderne stor vekt på hensynet til naturverdiene i det berørte området. Spesielt ble det fokusert på landskap og friluftsliv, villrein på Oksenhalvøya, storfugl og kongeørn. I  mai 2008 falt dommen: Norges vassdrags- og energidirektorat ga  konsesjon til prosjektet.

 

Etter at kraftlinja var åpnet i januar 2014, har det vært våte og milde vintre på Vestlandet og ingen perioder med strømmangel i Bergen. Men linja er nå tatt i bruk, og gir større trygghet i perioder med økt strømbehov som før eller siden vil komme. Samtidig vil mange fortsatt hevde at naturverdier for ofte ofres for å tilfredsstille vår energikrevende livsstil og at strømfremføring gjennom et unikt landskap burde vært unngått.

Småkraftverk, Alsaker i Jondal

Småkraftverk, Alsaker i Jondal

Maskinhallen i Tysso I kraftstasjon i Tyssedal

Maskinhallen i Tysso I kraftstasjon i Tyssedal fra 1918, et teknisk-industrielt kulturminne av internasjonalt format, nå en del av Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

NVE 2016. Utbygd vannkraft i Norge pr. 1.11.2016. (fra www.nve.no)

Lars Thue, 2006. Statens kraft 1890-1947. Kraftutbygging og samfunnsutvikling. Universitetsforlaget